top of page

Обществен съвет

ТГ "Васил Априлов" - Червен бряг

 

Със заповед №111/29.11.2016 г. на Директора на ТГ „Васил Е. Априлов“ е определен броят на членовете на Обществения съвет - 5 (пет), като не по-малко от 2/3 от представителите на родителите в Обществения съвет са родители на ученици от училището.

 

-----------------------------------------------------------------

Със заповед №РД-08-907/17.11.2022 г. на Началника на РУО - Плевен е определена Снежана Йорданова Георгиева за представител на Министъра на образованието и науката, а Яна Николаева Личева - за резервен член.

-----------------------------------------------------------------

Със заповед №113/21.11.2022 г. на Директора на ТГ „В. Е. Априлов“ е определен поименния състав на обществения съвет на училището:

 

1. Снежана Йорданова Георгиева – Старши експерт по организация на средното образование в РУО - Плевен

2. Мая Славчева Дакова - представител на работодателите, "Корект-Ди-Ма" ООД

3. Милен Тодоров Георгиев – родител на ученик от Х а клас

4. Мария Стефанова Илиева – родител на ученик от ІХ а клас

5. Наталия Димитрова Илиева – родител на ученик от VІІІ а клас

-----------------------------------------------------------------

Резервни членове:

 

1. Яна Николаева Личева – Старши експерт по природни науки и екология в РУО - Плевен

2. Биляна Иванова Иванова – представител на работодателите, счетоводител на самостоятелна практика

3. Евгения Евгениева Върбанова – родител на ученик от IХ а клас

4. Силвия Стоянова Гърковска – родител на ученик от VІІІ а клас

bottom of page