top of page

Услуги

 1. Наименование на административната услуга:

  • Преместване на ученици в държавните и в общинските училища.

 2. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт:

  • Закон за предучилищното и училищното образование - чл. 147 и чл. 148.

 3. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт:

  • Директорът на училището.

ТГ "Васил Априлов" - Червен бряг
 1. Наименование на административната услуга: 

  • Издаване на диплома за средно образование

 2. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт:

  • Чл. 133, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование.

 3. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт:

  • Директорът на училището. 

 1. Наименование на административната услуга: 

  • Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование.

 2. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт:

  • Закон за предучилищното и училищното образование; 

  • Наредба 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците ( от чл.123 до чл.128 вкл.).

 3. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт:

  • Директорът на училището.

 1. Наименование на административната услуга: 

  • Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити.

 2. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт:

  • Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците (чл. 84, т. 6 и т. в). 

 3. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт:

  • Директорът на училището.

 1. Наименование на административната услуга: 

  • Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити.

 2. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт:

  • Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците (чл. 101). 

 3. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт:

  • Директорът на училището.

 1. Наименование на административната услуга: 

  • Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите.

 2. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт:

  • Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците (чл. 140, ал. 4).

 3. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт:

  • Директорът на училището.

 1. Наименование на административната услуга: 

  • Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи.

 2. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт:

  • чл. 45 от Наредба № 8/2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование.

 3. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт:

  • Директорът на училището.

 1. Наименование на административната услуга: 

  • Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация

 2. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт:

  • Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците (чл. 84, т. 6 и т. в). 

 3. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт:

  • Директорът на училището.

 1. Наименование на административната услуга: 

  • Издаване на Удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия и Свидетелства за валидиране на професионална квалификация.

 2. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт:

  • Чл. 40  от Закона за професионалното образование и обучение. 

 3. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт:

  • Директорът на училището.

 1. Наименование на административната услуга: 

  • Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование.

 2. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт:

  • Закон за предучилищното и училищното образование (чл. 133, ал. 3).

 3. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт:

  • Директорът на училището.

 1. Наименование на административната услуга: 

  • Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация.

 2. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт:

  • Закона за професионалното образование и обучение (Чл. 38, ал. 6);

  • Закон за предучилищното и училищното образование (чл. 133, ал. 3).

 3. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт:

  • Директорът на училището.

bottom of page